Zamknij

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA USŁUGOBIORCÓW

Załącznik do umowy o Świadczenie Usługi / Zlecenie wykonania usługi w firmie Janusz Pellowski

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UF) 2016/697 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE ogólne Rozporządzenie o ochronie danych ( Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, przekazuję Państwu informację dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jerzy Pellowski.
 2. Kontakt do administratora: adres e-mail recepcja@balticgdansk.pl kom. +48 789351157.
 3. Odpowiedzi na pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych prosimy zgłaszać za pośrednictwem e-mail ( podany w punkcie 2).
 4. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.
 5. Mają Państwo prawo wznieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych, lub w inny sposób nieprawidłowo je przetwarza.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach: prawidłowej realizacji umowy, handlowych, marketingowych, wysyłki newslettera, podatkowych, a także mogą być przetworzone dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. Przez realizację umowę rozumie się także działania podejmowane przed jej zawarciem, jeżeli są konieczne np. do ustalenia wynagrodzenia ( wycena usługi ).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale nie podanie danych może uniemożliwić prawidłową realizację Umowy o świadczenie usług / wykonanie zlecenia.
 8. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:
  • a) art. 6 ust. 1 list. a. b RODO: jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
  • b) art. 6 ust. 1. list. c. RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze np. obowiązki podatkowe , archiwizacyjne.
  • c) art. 6 ust. 1 list. F RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  • d) art. 9. ust. 2 list. F RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub poza obszar UE.
 10. Państwa dane będą przekazywane podmiotom i osobom trzecim jeżeli to wynika z przepisów prawa (US) lub zawarto z takim podmiotem umowę powierzenia danych osobowych (biura rachunkowe, firmy informatyczne, firmy archiwizujące) i jest to konieczne dla prawidłowej realizacji usługi hotelarskiej.
 11. Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny dla realizacji umowy, wycofania Państwa zgody lub wynikający z obowiązujących przepisów prawa i uzasadnionych interesów administratora lub Państwa ( dochodzenia roszczeń).
 12. Państwa dane nie są profilowane.